REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU NA PALMĘ I PISANKĘ WIELKANOCNĄ


ORGANIZATORZY:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie


CELE KONKURSU:
– Upowszechnianie tradycji i folkloru związanego z tematyką Świąt Wielkanocnych.
– Popularyzowanie i poszerzanie wiedzy na temat symboliki i znaczenia pisanki
oraz palmy w polskiej obrzędowości ludowej.
– Ocalenie od zapomnienia typowych dla Regionu form twórczości ludowej i powrót
do tradycji związanych z okresem wielkanocnym.
– Poszerzenie wiedzy na temat polskich zwyczajów świątecznych oraz tradycyjnych
technik wyrobu palm i pisanek.
– Aktywizacja mieszkańców województwa lubelskiego w zakresie popularyzacji
zanikającego zwyczaju własnoręcznego tworzenia pisanek i palm wielkanocnych.


KATEGORIE KONKURSOWE:
– Pisanka wielkanocna wykonana techniką tradycyjną
– Pisanka wielkanocna wykonana techniką współczesną
– Palma tradycyjna (indywidualna i zbiorowa)


UCZESTNICY KONKURSU:
– Uczestnikiem konkursu może zostać każdy mieszkaniec województwa lubelskiego,
którego praca zostanie zakwalifikowana przez miejscowy Urząd Gminy lub gminne
instytucje kultury. Do udziału w konkursie szczególnie zapraszamy twórców
ludowych, członkinie kół gospodyń wiejskich, a także dzieci i młodzież szkolną.


ETAPY KONKURSU I WARUNKI UCZESTNICTWA:
– W konkursie każda gmina z terenu województwa lubelskiego może wytypować dwie
pisanki wielkanocne (jedną wykonaną techniką tradycyjną, drugą wykonaną techniką
współczesną) oraz jedną palmę wielkanocną wykonaną techniką dowolną (tradycyjną,
współczesną, indywidualną, grupową).
– Urzędy Gminy (najlepiej w porozumieniu z miejscowym domem kultury) dokonają
wyboru prac konkursowych i przekażą je do macierzystego starostwa powiatowego.
– Warunkiem dalszego udziału w konkursie jest dostarczenie przez właściwe starostwa
powiatowe (z terenu województwa lubelskiego) prac konkursowych
do dnia 8 kwietnia 2019 roku do godziny 12:00
wraz z prawidłowo wypełnionymi kartami zgłoszeniowymi, pocztą lub osobiście
na adres: Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, ul. Dolna Panny Marii 3, 20-010
Lublin. Osoby odpowiedzialne: Aleksandra Kęcik, Aleksandra Strzałkowska-
Chojnacka.
– Każda praca musi być opatrzona opisem zawierającym:
– imię i nazwisko autora
– pieczątkę Urzędu Gminy
– kategorię konkursową.
– Wzór karty zgłoszeniowej znajduje się w załączniku.


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:
– Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora,
która przyzna nagrody i wyróżnienia.
– Każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa.
– Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 14 kwietnia 2019 roku podczas wspólnej imprezy
tradycyjno-obrzędowej na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej.
– Do udziału w imprezie zaproszeni są wszyscy zakwalifikowani uczestnicy konkursu
wraz z dwiema osobami towarzyszącymi.
– Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ ZNAJDZIECIE TUTAJ