Deklaracja dostępności

Aby odsłuchać treść strony wciśnij F9 na klawiaturze i postępuj zgodnie z informacjami

Oświadczenie w sprawie dostępności
To jest oficjalne oświadczenie o dostępności (accessibility statement) witryny internetowej Włodawskiego Domu Kultury „WDK” https://wdk.wlodawa.eu/.
Włodawski Dom Kultury „WDK” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
We Włodawskim Domu Kultury „WDK” przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (https://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa https://wdk.wlodawa.eu/ spełnia wymagania w 99,51 %. (https://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=1833c30b-13bc-4db2-baea-fea08cbb4260)

Data publikacji strony internetowej: 29.09.2016 o 12:44
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 28.04.2022

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Budynek użyteczności publicznej Włodawskiego Domu Kultury zlokalizowany jest przy Al. J. Piłsudskiego 10 (front budynku) w mieście Włodawa. Od strony południowej budynek graniczy z ul. Trębacką, od strony północnej budynek graniczy z ul. 11 Listopada. Budynek Włodawskiego Domu Kultury posiada parkingi od strony wejścia głównego przy ul. 11 Listopada a także od strony ul. Trębackiej.

Wejście główne do budynku znajduje się od ul. 11 Listopada (od tyłu obiektu). Przy wejściu głównym znajdują się schody. Wejście nie jest przystosowane architektonicznie do potrzeb osób z ograniczeniami w tym niepełnosprawnych. Pozostałe wejścia do budynku znajdują się kolejno od Al. J. Piłsudskiego (kino), oraz od ul. Trębackiej. Budynek posiada dwie kondygnacje użytkowe. Obiekt nie posiada windy.

Poziom 0 (Parter)

Hol wejściowy jest przestrzenią ogólnodostępną i wolną od barier poziomych i pionowych. Po lewej stronie od wejścia na hol główny znajduje się pomieszczenie służące jako garderoba dla osób występujących na scenie sali widowiskowej. To samo pomieszczenie bywa też salą do ćwiczeń gry na instrumentach w zależności od harmonogramu zajęć indywidualnych prowadzonych przez Włodawski Dom Kultury.

Następnie patrząc zgodnie ze ruchem wskazówek zegara znajduje się klatka schodowa prowadząca na 1 piętro budynku. Klatka wysoka, opatrzona balustradą zabezpieczającą. Nie posiadająca wjazdu dla osób z ograniczeniami w tym niepełnosprawnych. Klatka schodowa prowadzi m.in. do administracyjnej części budynku tj. sekretariatu, księgowości, biura dyrekcji, pokoju instruktorów i studia nagrań.

Na wprost wejścia głównego zaraz za klatką schodową znajduje się „sala sezam” jest to duża sala w której odbywają się spotkania, eventy, kameralne koncerty, rejestracja kultury online, grupowe zajęcia taneczne oraz wokalne. Wejście do sali oraz jej wnętrze są dostępne architektonicznie dla osób niepełnosprawnych.

Z pozycji „sali sezam” można wyjść z budynku na niewielki taras i teren mu przyległy. W porze letniej funkcjonuje w tym miejscu „letni ogródek WDK” w którym odbywają się kameralne spotkania, koncerty, warsztaty.

Z pozycji „sali sezam” można zejść również do pomieszczenia na poziomie -1. Pomieszczenie to obecnie służy jako studio fotograficzne.

Następnymi pomieszczeniami z perspektywy holu głównego są trzy sanitariaty. Sanitariat męski, sanitariat dla osób niepełnosprawnych posiadający szersze wejście oraz wyposażenie wewnętrzne ułatwiające korzystanie z niego. Sanitariat damski posiadający dwie kabiny sanitarne.

Ostatnim pomieszczeniem dostępnym z pozycji holu głównego jest pokój socjalny.

Od strony Al. J. Piłsudskiego znajduje się kino-sala widowiskowa wraz z osobnym wejściem do budynku.

Wejście poprzedzone schodami i podjazdem wraz z balustradą przystosowanym architektonicznie do potrzeb osób z ograniczeniami w tym niepełnosprawnych.

Do bryły wchodzimy przez mały hol będący poczekalnią do kasy biletowej. Po prawej stronie znajduje się okienko kasy biletowej natomiast na wprost kierujemy się do głównego holu kina, wraz z przyległymi do niego dwoma sanitariatami (damskim i męskim). Sanitariat damski jest również dostępny dla osób niepełnosprawnych i przystosowany w tym zakresie technicznie.

Hol główny kina jest dużą przestrzenią i może pełnić funkcje poczekalni a także jako galeria. Hol główny jest częścią szlaku jednej z dróg ewakuacyjnych.

Z Holu głównego przechodzimy do korytarza kinowego będącego częścią głównej drogi ewakuacyjnej. Po prawej stronie korytarza znajdują się trzy wyjścia ewakuacyjne prowadzące na rampę budynku od ul. 11 Listopada.

Po lewej stronie korytarza znajdują się dwa wejścia do sali kinowo-widowiskowej posiadającą 270 miejsc siedzących. Sala posiada scenę wraz z przestrzenią obsługi technicznej. Po lewej stronie od wejścia na salę znajduje się projektorownia kinowa oraz małe pomieszczenia techniczne.

Naprzeciw dwóch wejść na salę znajdują się dwa wyjścia będące drogą ewakuacyjną.

Poziom 1 (1 piętro)

Na poziom 1 można się dostać wejściem głównym usytuowanym od strony ul. 11 Listopada wchodząc klatką schodową. Klatka schodowa przechodzi w mały korytarz-poczekalnię.

Po lewej stronie znajduje się przestrzenne pomieszczenie – studio nagrań. Miejsce to bywa też salą prób zespołów oraz salą w której prowadzone są zajęcia wokalne oraz instrumentalne. Po lewej stronie studia nagrań wchodzimy do kostiumerni. To pomieszczenie do przechowywania strojów ludowych i instrumentów związanych z muzyką ludową. Po prawej stronie studia nagrań znajduje się reżyserka akustyka. Tu dokonuje się rejestracji audio osób korzystających ze studia nagrań.

Wchodząc klatką schodową na poziom 1 naprzeciw schodów znajduje się pokój instruktorów. W tym pomieszczeniu dokonuje się montażu i obróbki zdjęć oraz materiałów wideo. Jest to miejsce pracy grafików, animatorów oraz promocji działań WDK.

Po prawej stronie korytarza znajduje się wejście do głównej części administracyjnej budynku. Z pozycji korytarza wchodzimy do sekretariatu, gdzie przyjmowani są interesanci. Po lewej stronie sekretariatu znajduje się pomieszczenie księgowości, zaś po stronie prawej pokój dyrekcji jednostki.

___

Deklaracja dostępności Włodawski Dom Kultury

Włodawski Dom Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Włodawski Dom Kultury.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Wyniki samooceny lub audytu podmiotu zewnętrznego: Zobacz raport

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Łukasz Zdolski.
 • E-mail: wdk.wlodawa@gmail.com
 • Telefon: 82-5721751

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie
dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2
miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Włodawski Dom Kultury

„Nazwa organu odwoławczego” oświadcza, że każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej,
aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,
na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej
sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni
od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie,
kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji,
wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej,
lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do
Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek użyteczności publicznej Włodawskiego Domu Kultury zlokalizowany jest przy Al. J. Piłsudskiego 10 (front budynku) w mieście Włodawa. Od strony południowej budynek graniczy z ul. Trębacką, od strony północnej budynek graniczy z ul. 11 Listopada. Budynek Włodawskiego Domu Kultury posiada parkingi od strony wejścia głównego przy ul. 11 Listopada a także od strony ul. Trębackiej.

Wejście główne do budynku znajduje się od ul. 11 Listopada (od tyłu obiektu). Przy wejściu głównym znajdują się schody. Wejście nie jest przystosowane architektonicznie do potrzeb osób z ograniczeniami w tym niepełnosprawnych. Pozostałe wejścia do budynku znajdują się kolejno od Al. J. Piłsudskiego (kino), oraz od ul. Trębackiej. Budynek posiada dwie kondygnacje użytkowe. Obiekt nie posiada windy.

Poziom 0 (Parter)

Hol wejściowy jest przestrzenią ogólnodostępną i wolną od barier poziomych i pionowych. Po lewej stronie od wejścia na hol główny znajduje się pomieszczenie służące jako garderoba dla osób występujących na scenie sali widowiskowej. To samo pomieszczenie bywa też salą do ćwiczeń gry na instrumentach w zależności od harmonogramu zajęć indywidualnych prowadzonych przez Włodawski Dom Kultury.

Następnie patrząc zgodnie ze ruchem wskazówek zegara znajduje się klatka schodowa prowadząca na 1 piętro budynku. Klatka wysoka, opatrzona balustradą zabezpieczającą. Nie posiadająca wjazdu dla osób z ograniczeniami w tym niepełnosprawnych. Klatka schodowa prowadzi m.in. do administracyjnej części budynku tj. sekretariatu, księgowości, biura dyrekcji, pokoju instruktorów i studia nagrań.

Na wprost wejścia głównego zaraz za klatką schodową znajduje się „sala sezam” jest to duża sala w której odbywają się spotkania, eventy, kameralne koncerty, rejestracja kultury online, grupowe zajęcia taneczne oraz wokalne. Wejście do sali oraz jej wnętrze są dostępne architektonicznie dla osób niepełnosprawnych.

Z pozycji „sali sezam” można wyjść z budynku na niewielki taras i teren mu przyległy. W porze letniej funkcjonuje w tym miejscu „letni ogródek WDK” w którym odbywają się kameralne spotkania, koncerty, warsztaty.

Z pozycji „sali sezam” można zejść również do pomieszczenia na poziomie -1. Pomieszczenie to obecnie służy jako studio fotograficzne.

Następnymi pomieszczeniami z perspektywy holu głównego są trzy sanitariaty. Sanitariat męski, sanitariat dla osób niepełnosprawnych posiadający szersze wejście oraz wyposażenie wewnętrzne ułatwiające korzystanie z niego. Sanitariat damski posiadający dwie kabiny sanitarne.

Ostatnim pomieszczeniem dostępnym z pozycji holu głównego jest pokój socjalny.

Od strony Al. J. Piłsudskiego znajduje się kino-sala widowiskowa wraz z osobnym wejściem do budynku.

Wejście poprzedzone schodami i podjazdem wraz z balustradą przystosowanym architektonicznie do potrzeb osób z ograniczeniami w tym niepełnosprawnych.

Do bryły wchodzimy przez mały hol będący poczekalnią do kasy biletowej. Po prawej stronie znajduje się okienko kasy biletowej natomiast na wprost kierujemy się do głównego holu kina, wraz z przyległymi do niego dwoma sanitariatami (damskim i męskim). Sanitariat damski jest również dostępny dla osób niepełnosprawnych i przystosowany w tym zakresie technicznie.

Hol główny kina jest dużą przestrzenią i może pełnić funkcje poczekalni a także jako galeria. Hol główny jest częścią szlaku jednej z dróg ewakuacyjnych.

Z Holu głównego przechodzimy do korytarza kinowego będącego częścią głównej drogi ewakuacyjnej. Po prawej stronie korytarza znajdują się trzy wyjścia ewakuacyjne prowadzące na rampę budynku od ul. 11 Listopada.

Po lewej stronie korytarza znajdują się dwa wejścia do sali kinowo-widowiskowej posiadającą 270 miejsc siedzących. Sala posiada scenę wraz z przestrzenią obsługi technicznej. Po lewej stronie od wejścia na salę znajduje się projektorownia kinowa oraz małe pomieszczenia techniczne.

Naprzeciw dwóch wejść na salę znajdują się dwa wyjścia będące drogą ewakuacyjną.

Poziom 1 (1 piętro)

Na poziom 1 można się dostać wejściem głównym usytuowanym od strony ul. 11 Listopada wchodząc klatką schodową. Klatka schodowa przechodzi w mały korytarz-poczekalnię.

Po lewej stronie znajduje się przestrzenne pomieszczenie – studio nagrań. Miejsce to bywa też salą prób zespołów oraz salą w której prowadzone są zajęcia wokalne oraz instrumentalne. Po lewej stronie studia nagrań wchodzimy do kostiumerni. To pomieszczenie do przechowywania strojów ludowych i instrumentów związanych z muzyką ludową. Po prawej stronie studia nagrań znajduje się reżyserka akustyka. Tu dokonuje się rejestracji audio osób korzystających ze studia nagrań.

Wchodząc klatką schodową na poziom 1 naprzeciw schodów znajduje się pokój instruktorów. W tym pomieszczeniu dokonuje się montażu i obróbki zdjęć oraz materiałów wideo. Jest to miejsce pracy grafików, animatorów oraz promocji działań WDK.

Po prawej stronie korytarza znajduje się wejście do głównej części administracyjnej budynku. Z pozycji korytarza wchodzimy do sekretariatu, gdzie przyjmowani są interesanci. Po lewej stronie sekretariatu znajduje się pomieszczenie księgowości, zaś po stronie prawej pokój dyrekcji jednostki.

Informacje dodatkowe i inne oświadczenia

To jest oficjalne oświadczenie o dostępności (accessibility statement) witryny internetowej Włodawskiego Domu Kultury “WDK” https://wdk.wlodawa.eu/.
Włodawski Dom Kultury “WDK” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
We Włodawskim Domu Kultury “WDK” przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (https://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa https://wdk.wlodawa.eu/ spełnia wymagania w 99,51 %. (https://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=1833c30b-13bc-4db2-baea-fea08cbb4260)