XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ WE WŁODAWIE

0
159
Odsłuchaj Artykuł
Getting your Trinity Audio player ready...

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 201
9 r., poz. 506) oraz § 18 Statutu Gminy Miejskiej Włodawa z w o ł u j ę w dniu 28 lutego 2020r., o godz. 12.00 XXI sesję Rady Miejskiej we Włodawie. Obrady sesji odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego, Aleja Józefa Piłsudskiego 41.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Wręczenie pamiątkowych medali z okazji 70lecia Krwiodawstwa na lubelszczyźnie.

3. Przyjęcie protokołu obrad XV, XVI, XIX, XX.

4. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.

5. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

6.1. uchwalenia planów pracy Rady Miejskiej i komisji stałych Rady Miejskiej na rok 2020,

6.2. uchwalenia „Wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych m. Włodawy na lata 2020 – 2022”,

6.3. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Włodawa na 2020 rok”,

6.4. przyjęcia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Miejskiej Włodawa,

6.5. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, oraz trybu ich pobierania.

7. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej za 2019 rok.

8. Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Miejskiej za 2019 rok:

– Komisja Rewizyjna,

– Komisja Budżetu i Rozwoju Lokalnego,

– Komisja Oświaty, Kultury i Sportu,

– Komisja Porządku Publicznego.

9. Sprawozdanie za rok 2019 z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Włodawa.

10. Wolne wnioski i informacje.

11. Zakończenie obrad sesji.

Stosownie do art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) zawiadomienie o sesji stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej,
w celu wzięcia udziału w pracach Rady Miejskiej, jeżeli radny pozostaje w stosunku pracy.

Posiedzenia komisji stałych RM odbędą się w dniach:

  1. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu – 24 lutego 2020 r. godz. 12.00

  2. Komisja Rewizyjna – 24 lutego 2020 r. godz. 14.00

  3. Komisja Budżetu i Rozwoju Lokalnego – 25 lutego 2020 r. godz. 12.00

  4. Komisja Porządku Publicznego – 25 lutego 2020 r. godz. 14.00

0 0 głosów
Ranking Artykułów
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze