Regulamin Wrack Race Włodawa

Do pobrania REGULAMIN ll WRAK RACE WŁODAWA

Do pobrania FORMULARZ ZGŁOSZENIA

 

 

Regulamin II Wrak Race Włodawa

Organizator główny: Burmistrz Włodawy – Wiesław Muszyński, Włodawski Dom Kultury

Współorganizatorzy: Stowarzyszenie Motocyklowe „Bractwo Trzech Granic”, OHP Włodawa

Kontakt: Włodawski Dom Kultury, Al. J. Piłsudskiego 10; 22-200 Włodawa,

tel.: 82 57 21 7, e-mail: wrakwlodawa@gmail.com

Miejsce zawodów: Błonia przy zbiorniku „Okopiec”

Nazwa imprezy: II WRAK RACE WŁODAWA

I Wymogi dotyczące uczestników

 1. Osoby biorące udział w imprezie (kierowca i pilot) muszą mieć ukończone 18 lat.

 2. Kierowca musi posiadać prawo jazdy min. kat. B.

 3. Załoga to kierowca + pilot lub sam kierowca.

 4. Kierowca jak i pilot podczas trwania zawodów nie mogą być pod wpływem alkoholu lub pod wpływem innych środków odurzających. Stan nietrzeźwości zachodzi w przypadku, przepisów określonych w art.115 §16 pkt. 1 Kodeksu Karnego. Organizatorzy mają prawo w każdej chwili trwania imprezy do kontroli załogi, na zawartość alkoholu oraz innych środków.

 5. Kierowca i pilot są zobowiązani do okazania dokumentu potwierdzającego ich tożsamość (dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport). Kierowca jest zobowiązany dodatkowo okazać prawo jazdy.

 6. Osobę pilota należy wskazać najpóźniej w dniu zawodów. Pilot jest zobowiązany do złożenia wszelkich oświadczeń związanych z uczestnictwem w zawodach oraz do okazania dokumentu potwierdzającego jego wiek (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) najpóźniej przez wyścigiem.

 7. Zawodnik startuje w imprezie na własną odpowiedzialność.

 8. Załoga niniejszym regulaminem poinformowana jest o ryzyku, wiążącym się z jazdą rajdowo-wyścigową.

 9. Zawodnicy biorą pełną odpowiedzialność za swój pojazd.

 10. Podczas jazdy każdy zawodnik, kierowca i pilot, musi posiadać kask, o homologacji drogowej lub FIA. Obowiązkowe są kaski szczękowe.

 11. Zaleca się stosowanie systemów ochrony szyi, kombinezonów, odzieży oraz bielizny z materiałów trudnopalnych.

 12. Kierowca oraz pilot podczas jazdy samochodem musi mieć zapięte pasy oraz zamknięte szyby, od momentu wyjazdu z parku maszyn, do chwili zatrzymania się po wyścigu i wyłączenia pojazdu.

II Wymogi dotyczące samochodów biorących udział we II Wrak Race Włodawa

 1. Do zawodów dopuszczone są wszystkie samochody osobowe, pojemność dowolna, marka dowolna, moc dowolna, ale oryginalna danego samochodu o masie całkowitej nie przekraczającej 2,0 t.

 2. Wartość pojazdów nie może przekraczać 1.000 PLN. W przypadku widocznej, rażącej różnicy wartości pojazdu, organizator ma prawo, odmówić udziału w imprezie bez zwrotu wpisowego.

 3. Całe dodatkowe wyposażenie pojazdu, zwiększające bezpieczeństwo zawodników tj. klatka, fotele kubełkowe, pasy szelkowe, systemy gaśnicze są dozwolone i nie podwyższają wartości pojazdu.

 4. Do zawodów nie będą dopuszczone samochody 4×4, terenowe oraz SUV-y.

 5. Do zawodów dopuszczone zostaną auta typu VAN, napędzane przez jedną oś.

 6. Samochody startujące nie mogą być zasilane LPG, butla musi być zdemontowana.

 7. Nadwozie samochodu musi być zamknięte. Auta typu kabriolet, baggy nie będą dopuszczone do wyścigu.

 8. Samochody nie muszą mieć ubezpieczenia komunikacyjnego AC/OC oraz przeglądu.

 9. Konieczne jest wymontowanie z aut lamp tylnych i przednich.

 10. Do zawodów dopuszczone będą tylko pojazdy oklejone naklejkami sponsora, przekazanymi przez organizatora.

 11. Zaleca się dekorowanie pojazdów według inwencji twórczej właściciela (konkus na oryginalną stylistykę pojazdu).

 12. Zaleca się aby samochód był oryginalny do słupka B;

 13. Auto biorące udział w wyścigu WRAK RACE musi posiadać:

 1. oryginalną przednią szybę bądź zrobioną z drobnej siatki (auto z wyspawaną kostrukcją zawierającą elementy mogące się odłamać nie zostaną dopuszczone do wyścigu ze wzgl. bezpieczeństwa);

 2. oryginalne szyby przednie boczne mogą być zastąpione drobną siatką lub pasami bezpieczeństwa;

 3. fotel kierowcy i pasażera trwale przymocowany do podłogi;

 4. poduszki powietrzne powinny być zdemontowane lub odłączone;

 5. sprawne pasy bezpieczeństwa;

 6. sprawny układ kierowniczy, hamulcowy oraz wydechowy (w przypadku urwania „wydechu” podczas zawodów, auto może dalej kontynuować zawody);

 7. gaśnicę o masie min. 1 kg trwale umocowaną w pojeździe w odległości pozwalającej na szybkie, awaryjne użycie jej w razie potrzeby podczas wyścigu;

 8. akumulator, solidnie zamocowany np. stalową opaską lub pasem tzw. transportowym (nie dopuszcza się luźno zamocowanych);

 9. zbiornik paliwa oryginalny lub też inny szczelny, bezpieczny, ale zamocowany pod podłogą samochodu. Nie dopuszcza się zbiorników paliwa w aucie. Przewody paliwowe szczelne, solidnie zabezpieczone metalowymi opaskami;

 10. nie skorodowane główne elementy konstrukcyjne pojazdu tj. progi, słupki, podłużnice;

14. W samochodzie podczas zawodów zabrania się:

 1. montażu orurowania zewnętrznego pojazdu – ostre elementy zewnętrzne należy usunąć. W przypadku niedostosowanie się do powyższego punktu organizator nie zakwalifikuje auta do udziału w wyścigu;

 2. przewożenia w samochodzie podczas zawodów luźnych elementów wyposażenia tj. lewarek, gaśnica, apteczka, narzędzia, koło zapasowe itp.;

 3. posiadania haka holowniczego;

 4. elementy luźne tj. tablica rejestracyjna, kołpaki, muszą być zdemontowane;

 5. samochód nie może mieć zauważalnych wycieków oleju, płynu hamulcowego i chłodniczego (wszystkie układy z płynami muszą być szczelne);

 6. stosowania opon kołkowych typu Maxi cross, rolniczych typu jodełka, terenowych typu M/T Mud Terrain, łańcuchów śniegowych, opon kolcowanych;

15. W razie nie spełnienia wymogów, organizator ma prawo do wykluczenia załogi z zawodów bez zwrotu wpisowego.

16. Ostateczną decyzję o dopuszczeniu samochodu do zawodów podejmuje sędzia techniczny po przeprowadzeniu badania technicznego. Sędzia może przekazać kierowcy ewentualną listę niezgodności z regulaminem. Jeśli w wyznaczonym czasie niezgodności zostaną usunięte, pojazd zostanie dopuszczony do zawodów.

III Zgłoszenia oraz wpisowe

 1. Początek przyjmowania zgłoszeń rozpoczyna się 1 kwietnia 2019 r i potrwa do 26 kwietnia.

 2. Zawodnicy chcacy wziąć udział w zawodach “WRAK RACE WŁODAWA” zobowiązani sa do wypełnienia formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie wdk.wlodawa.pl. Wypełniony i podpisany formularz należy dostarczyć osobiście do sekretariatu Włodawskiego Domu Kultury (Al. J. Piłsudskiego 10) bądź wysłać skan formularza na adres: wrakwlodawa@gmail.com. Orginał dokumentu w przypadku wysyłki skanem należy dodatkowo dostarczyć do punktu organizatora w dniu zawodów.

 3. Zgłaszający ma obowiązek dostarczenia wraz z formularzem zgłoszeniowym 4 zdjęć pojazdu uczestniczącego w WRAK RACE.

 4. Zdjęcie powinno mieć rozdzielczość co najmniej 1920 x 1080 px. Fotografie powinny być wyraźne i przedstawiać rzut wraku z przodu, boków oraz tyłu.

 5. Zdjęcia przesyłane są celem wstępnej weryfikacji pojazdu, jego zakfalifikowania do wyścigu i będą brane pod uwagę przy wpuszczaniu pojazdów na park maszyn.

 6. W przypadku różnic w postaci domontowania niebezpiecznych elementów wystających itp. łamiących regulamin organizator ma prawo odmówić zespołowi udziału w zawodach bez zwrotu wpisowego.

 7. W przypadku gdy organizator zauważy elementy o których mowa w poprzednim punkcie po przesłaniu bądź dostarczeniu zdjęć niezwłocznie poinformuje o tym zgłaszającego celem usunięcia tych przedmiotów.

 8. Startujący mają obowiązek zastosować się do wytycznych organizatora i przesłanie kolejnych zdjęć zrobionych już po poprawkach.

 9. Termin usunięcia elementów, które organizator uzna za niebezpieczne jest indywidualny i zależeć będzie od terminu nadesłania zgłoszenia (zgłoszenia i poprawki dostarczone do organizatora w ostatniej chwili będzą miały bardzo krótki termin na poprawki).

 10. Osoba zgłaszająca swoje uczestnictwo w zawodach zobowiązana jest do uiszczenia opłaty wpisowej w wysokości 200 zł. O pierwszeństwie wpisania na listę decyduje data zaksięgowania wpisowego.

  Wpłaty można dokonać na rachunek bankowy:

  PEKAO Bank Polski S. A.

  Nr: 60 1240 2249 1111 0010 2927 5752 wpisując w tytule przelewu:

  WPISOWE II WRAK RACE WŁODAWA + dane osoby, której zgłoszenie dotyczy.

  Wpłaty można także dokonać w sekretariacie Włodawskiego Domu Kultury.

 11. Liczba uczestników jest ograniczona, na liście jest 40 miejsc. W razie przekroczenia ilości miejsc wpłacone wpisowe, przez osoby zgłaszające które nie zostały wpisane na listę załóg, zostanie zwrócone w całości na wskazane przez nie rachunki bankowe lub w sekretariacie WDK.

 12. Organizator ma prawo odmówić przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny. W przypadku odmowy przyjęcia zgłoszenia przez organizatora wpłacone wpisowe zostanie zwrócone w całości na wskazany rachunek.

 13. Organizator może modyfikować według własnego uznania ilość miejsc na liście.

 14. Organizator sporządza listę załóg na podstawie otrzymanych zgłoszeń po uprzedniej weryfikacji danych oraz po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Organizatora środków wpłaconych tytułem wpisowego przez osoby zgłaszające. O pierwszeństwie wpisania na listę decyduje data zaksięgowania wpisowego.

IV Zasady rywalizacji

 1. Zawodnicy oraz pojazdy nie będą dzieleni na kategorie. Jedna kategoria dla pojazdów oraz jedna bez względu na płeć uczestnika.

 2. W dniu zawodów zostaną wylosowane grupy nie większe niż 10 załóg. W zależności od liczby zgłoszonych uczestników, szczegóły zostaną określone w dniu zawodów.

 3. Pojedyńczy wyścig trwa od 10 do 15 minut. W czasie wyścigu należy pokonać jak największą liczbę okrążeń.

 4. W przypadku większej liczby załóg z taką samą ilością okrążeń toru liczy się kolejność przejazdu przez linię mety.

 5. Wśród załóg które przeszły do kolejnego etapu zostaną wylosowwane nowe grupy a ilość przejechanych okrążeń liczona będzie od nowa.

 6. Organizator pełni funkcję sędziego oraz sprawuje pieczę nad przebiegiem zawodów. Wszystkie decyzje wydane podczas zawodów są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

Niesportowe zachowanie oraz narażanie zdrowia i życia innych uczestników oraz osób z obsługi i kibiców znajdujących się na i przy torze będzie surowo karane

V Bezpieczeństwo na torze

 1. Uczestnicy zawodów bezwzględnie muszą stosować się do poleceń obsługi oraz sędziów.

 2. W trakcie trwania zawodów ZABRANIA SIĘ:

 1. Jazdy pod wpływem alkoholu

 2. Uderzania z impetem w inne auta

 3. Wyjazdu poza tor lub park maszyn

 4. Uderzania w stojące pojazdy

 5. Wypinanie pasów i ściąganie kasku

 6. Zmiany samochodu podczas zawodów

 7. Wyjazdu poza teren imprezy autem biorącym udział w wyścigu

 8. Skracania toru jazdy oraz ścinania zakrętów poza wyznaczone linie

 9. Wszelkich prób oszustwa oraz zachowania niezgodnego za zasadami fair play

 1. Podczas trwania wyścigu kategorycznie zabrania się wysiadania z uszkodzonego auta. Kierowca zobligowany jest do pozostania w samochodzie do czasu przybycia służb technicznych. Wyjątkiem jest sytuacja zauważenia zadymienia lub zapłonu samochodu, wówczas kierowca musi jak najszybciej opuścić pojazd uważając na nadjeżdżających innych zawodników. Niestosowanie się do powyższych wytycznych będzie skutkować eliminacjąz zawodów!

 2. Serwis danego auta może odbywać się tylko i wyłącznie w strefie do tego przeznaczonej. Absolutnie zabrania się naprawiania samochodów na torze.

 3. Auta, które zostały uszkodzone i nie mogą brać udziału w wyścigu zostaną usunięte z toru w trybie natychmiastowym i zwiezione na park maszyn odpowiednim sprzętem dopiero po ukończeniu wyścigu w którym uległo uszkodzeniu.

 4. Każdy z zawodników zobligowany jest do przestrzegania sygnalizacji ostrzegawczej i informacyjnej, która będzie pokazywana za pomocą flag.

 • flaga w biało-czarną szachownicę – rozpoczęcie oraz zakończenie wyścigu

 • flaga żółta – niebezpieczeństwo na torze, zwolnij, zachowaj ostrożność, bezwzględny zakaz wyprzedzania

 • flaga czerwona – przerwanie wyścigu

 • flaga czarna – dyskwalifikacja zawodnika, natychmiastowy zjazd z toru (zawodnik kończy rozpoczęte okrążenie po torze bezkolizyjnie)

Za nieprzestrzeganie sygnalizacji uczestnik zostanie wykluczony z bieżących zawodów oraz następnych planowanych edycji.

 

VI Nagrody

 1. Nagrody przyznawane są w postaci statuetek, nagród pieniężnych, nagród rzeczowych oraz upominków za pierwsze 3 miejsca.

 2. Statuetka i nagroda rzeczowa za najlepszą stylizację samochodu.

 3. Statuetka i nagroda rzeczowa za zajęcie najwyższej lokaty przez kobietę – uczestniczkę zawodów.

 

VII Wyżywienie oraz pomoc techniczna

 1. Organizator, w cenie wpisowego, zapewnia posiłek regeneracyjny dla kierowcy i pilota.

 2. Organizator zapewnia pełną obsługę cateringową dla pozostałych uczestników imprezy odpłatnie.

VIII Serwis oraz strefa serwisowa

 1. Każda załoga ma przydzielony plac w strefie serwisowej, gdzie dokonuje napraw swego pojazdu lub przebywa w trakcie trwania rundy.

 2. Załoga odpowiada za czystość wokół swojej strefy serwisowej.

 3. Do strefy serwisowej może wjechać auto startujące w zawodach, auto laweta przewożąca samochód startujący i jeden samochód serwisowy.

 4. Organizator nie odpowiada za samochody pozostawione w strefie serwisowej.

 5. W strefie serwisowej obowiązuje bezwzględne ograniczenie prędkości do 5 km/h.

 

IX Postanowienia końcowe

 1. Kierowca, pilot oraz osoby im towarzyszące zobowiązane są podczas trwania imprezy do sportowego oraz kulturalnego zachowania w szerokim rozumieniu. W szczególności zabrania się zachowań niebezpiecznych narażających życie i zdrowie innych uczestników.

 2. Zabrania się celowego niszczenia drzew krzewów i innej zieleni, zaśmiecania terenu.

 3. Każdy uczestnik bierze udział na własną odpowiedzialność i ryzyko, o czym oświadcza na piśmie. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty powstałe w trakcie zawodów Wrak Race Włodawa.

 4. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na imprezę Wrak Race Włodawa.

 5. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku na zdjęciach i filmach powstałych w trakcie trwania zawodów Wrak Race Włodawa.

 6. W czasie trwania imprezy uczestnicy muszą stosować się do regulaminu imprezy, poleceń organizatora, sędziów i innych osób wskazanych przez organizatora. Niestosowanie się do poleceń spowoduje wykluczenie zawodnika bez możliwości zwrotu wniesionych opłat.

 7. Brak znajomości regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania .

 8. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.

 9. Na terenie zawodów obowiązuje całkowity zakaz handlu, konkurencyjny dla organizatorów, w szczególności skup i sprzedaż samochodów, wypożyczania samochodów, zakaz handlu gastronomicznego.